اهداف

ایجاد و پیاده سازی زیست بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی در حوزه تولید محتوای دیجیتال
توسعه فرهنگی منطقه از طریق راه کارهای نوآور و مبتنی بر فرایند شتابدهی
ارزآوری از طریق صادرات محصولات فرهنگی دیجیتال
افزایش دسترسی به خدمات فرهنگی بویژه خدمات فرهنگی بومی
جذب حامیان، منتورها، سرمایه گذاران و خیرین به حوزه فرهنگ دیجیتال از طریق اصول علمی و مبتنی بر بازار

چشم انداز و ماموریت شتابدهنده فرهنگی دیجیتال زنجان

چشم انداز
برترین شتابدهنده فرهنگی دیجیتال منطقه خاورمیانه تاسال 1400
ماموریت
کمک به توسعه زیست بوم کارآفرینی فرهنگی دیجیتال در سطح منطقه و کشور از طریق رفع نیازهای کسب و کارو کمک به رشد و توسعه آن ها به واسطه آموزش، ارائه حمایت های مادی و معنوی و دخیل کردن کلیه نهادهای ذیربط در این امر
 

حامیان فعلی زیست بوم