دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی همراه با نمایشگاه صنایع دستی،آیین ها و موسیقی های محلی 8الی 12 شهریور ماه 1396 زنجان،ایراندرباره جشنواره آش بیشتر بدانید